3 תשובות
0000 זה מחול
מה ההמשך?
שואל השאלה:
ההמשך הוא
+00001401
או
00001402
התקשרו פעמיים...
כן זה חול תמיד שמתקשרים אלי משפחה זה או 000140 או 000120 משהו כזה