2 תשובות
Nחלקי 2 אלכסונים אני חושב
אנונימי
n (n-3)/2
עוזר מומחה סטיפס