10 תשובות
Ilan / ilan (זה עם אותם גדולה בהתחלה)
ailan
אנונימית
ilan תכתבי את זה עם אות גדולה.. פה זה נראה כמו האות L
את יכולה גם לכתוב Elan, זה שם.. תכתבי איך שבא לך..
ILAN
אנונימי
Ilan משום מה יש כאלה שרושמים Elan
יש כמה אפשריות יש כאלה כותבים ilan ויש שכותבים elan