2 תשובות
היחז נחלבביךחלךדבחלךףשדגכחלךשכלךיגחשדגחלשדגחלךשדגחלךגחלךשדגחלךשדגחלךשדשדגיחשדגחדגשגשדדגדגיחשדגדשגחלךשדגחלךשדגשדגשדגחלךשדגחלךשדגשדגשדגשדחךשדלךישדיכשחלכילשדיגשחליגשכד3כ25442542424ב2דג4כ2דג4כ2דגכ2ד4ג2כד4ש עובד בטוח
וככעיכיעכיכזדן
פרוץ או מקורי?