3 תשובות
חוקה היא "מעל" החוק הרגיל, יש לה אפילו כוחות לבטל חוקים שאינם עומדים בקני המידה שנקבעו בחוקה.
אצלנו הדבר הכי קרוב לחוקה הוא חוקי היסוד (חוק יסוד כבוד האדם וחירותו; חוק יסוד חופש העיסוק; ועוד).
הליך החקיקה של חוקה או חוקי יסוד הוא שונה, וקשה יותר לשנות הוראות בחוקה.
יש לה מעמד נורמטיבי עליון ומנחה.
היא עוסקת ומגדירה תחומים בסיסיים כגון זכויות יסוד, ומבטיחה שיהיה יותר קשה לפגוע בהם.
עו"ד עפר שחל מומחה סטיפס
שלום צבי

חוקה הינם קובץ חוקים בסיסיים שמדינות אימצו עם הקמתן, ולא ניתן לבצע בהן שינויים.

חוק, הינו תוספת של חוקים הנוספים מעת לעת, דהיינו בהתאם "לצורך" ולמשל בהתאם לקונסטלציות הנוצרות מבחינה פרלמנטרית באותה מדינה, חאידך אין חוק היכול לבטל את אחד מהחוקים המופיעים בחוקה.
אינג' אבי מילר מומחה סטיפס
חוקה זה חוקי בסיס אשר מרחפים מעל למערכת החוק.
jammer