3 תשובות
מילת שיעבוד-משפט מורכב
מורכב.
מילת שעיבוד היא מורכב
ואלו המילים הבאות:
אם וחברותיה
ש וחברותיה
כי
מילת שאלה באמצע משפט
אשר וחברותיה
ה' הזיקה