3 תשובות
יש לך אייפון?
היישום זמן מסך
בסמסונג בהגדרות:
שימוש חכם בדיגיטל ובקרת הורים