תשובה אחת
כל הקניות חוץ מעמסעדות מחוץ לקניונים בתוך הקניונים הכל כשר (:!