2 תשובות
תשאיר בבית.
להשאיר בבית, זה יכול ללכת לאיבוד