5 תשובות
2,048 ביום העשירי
2,097,154 ביום העשרים
2,147,483,648 ביום השלושים
שואל השאלה:
אבל איך הגעת לתשובה?
אני אנסה לעשות עם החישוב:
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1,024
2,048 = יום עשירי
4,096
8,192
16,384
32,768
65,536
131,072
262,144
524,288
1,048,576
2,097,152 = יום עשרים
4,194,304
8,388,608
16,777,216
33,554,432
67,108,864
134,217,728
267,435,456
536,870,912
1,073,714,824
2,147,483,648 = יום שלושים
סליחה שלקח לי הרבה זמן
שואל השאלה:
אוי לא , טוב תודה בכל מקרה