4 תשובות
X Y
x,y
איקס ראשון
(x, y)
איקס משמאל
וואי מימין