2 תשובות
תעשי משתנה x ומשוואה
אם נסמן את מחירו הרגיל של כדור ב- x אז בית הספר ישלם על 18 כדורים מחיר של 18x, נתון שאם מחירו של כדור יתייקר ב- 6 ש"ח, כלומר כעת מחיר כדור יהיה (x+6)
אז בית הספר יוכל לקנות רק 15 כדורים באותו הסכום שקנה את הכדורים לפני ההתייקרות, מחיר 15 כדורים לאחר ההתייקרות הוא 15(x+6), נשווה את המחירים ונקבל
(18x = 15(x+6
זוהי משוואה בנעלם אחד, נפתח סוגריים ונקבל
18x = 15x + 90
נחסר 15 משני האגפים ונקבל
3x = 90
נחלק את שני האגפים ב- 3 ונקבל
x = 30
סימנו את מחירו של כל כדור לפני ההתייקרות ב- x ולכן המחיר הוא 30 ש"ח
בצלחה !