תשובה אחת
אפשר להעלות למטוס גם תיק גם אם זאת השאלה