תשובה אחת
2 זה מספר הפרטונים ניוטרונים ואלקטרונים וHE זה שם היסוד