תשובה אחת
מראה התעניינות בך, לא מייבשת, שואלת עלייך שאלות