3 תשובות
מהמילים שהוא אומר
לשאול אותו
אם מתייחס אלייך יותר מאשר לבנות אחרות
ומחמיא
מסמיק ליידך
את יכולה לברר עם חבר שלו , שישאל אותו