תשובה אחת
חסר מנוחה על כיסאות קשים שדואגים מעט לתמונות