2 תשובות
מילים / ביטויים המשתייכים לתחום כלשהו.
מושג זה ביטוי, משהו שאפשר לתפוש אותו.