8 תשובות
תשאלי
תשאלי
לשאול (?)
לא לשאול בסטיפס
שטויות באתר מובילות לחסימה
תשאלי באתרים שמרשים לשאול דברים מטומטמים
תשאלי
תשאלי את ממלא אנונימית