4 תשובות
http://singalovski.ort.org.il/Additionals_Sites/MathFormulas/3.pdf
עמוד 2
-M-
עגל הוא המקום הגאומטרי של כל הנקודות במישור שמרחקן מנקודה מסוימת, המרכז, קבוע. המרחק של כל נקודה מהמרכז נקרא רדיוס (בעברית מחוג).
מקור המילה הוא במשנה, מסכת תרומות, פרק ד, משנה ח "והעיגולים מעלים את המלבנים (מלבן), והמלבנים מעלים את העיגולים"
בעברית, מבחינים בין מעגל, שהוא הקו העגול, ובין עיגול, שהוא התחום החסום על ידי קו זה. הבחנה זו קיימת רק בצורה גאומטרית זו. למרות זאת, אנו מדברים בעברית על היקף המעגל (אם כי נראה שראוי היה יותר לומר אורך המעגל או היקף העיגול) ושטח העיגול. במשולש, מרובע, מלבן וכו' - בכולם השם מתייחס גם להיקף וגם לשטח. ערך זה עוסק בצורה הגאומטרית על מכלול תכונותיה, כלומר הוא עוסק במעגל ובעיגול גם יחד.
היחס בין היקף העיגול (אותו מקיף המעגל) לקוטרו קבוע בכל המעגלים, ומסומן על ידי האות היוונית π.
כאשר לעיגול (ולמעגל המקיף אותו) רדיוס, היקפו הוא, ושטחו הוא.
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C
שטח- רדיוס בריבוע כפול פאי (3.14)
היקף- קוטר (פעמיים רדיוס) כפול פאי.