7 תשובות
מינימום
מינימום
מינימום
מינימום.
מינימום, כי מינימום מתאר את ההכי קצת.
מינימום
מינימום -לפחות
מקסימום-עד