את מבקשת שיעשו בישבילך את השיעורים? את זה אף אחד לא יעשה בהתחייבות. לכי תקראי את הפרק ותסכמי עליו ממה שהבנת. בהצלחה !
זה לא שעורים.
זה סיכום למבחן. P:
יש לי מבחן על פרק י"ג וי"ד.
ולא הבנתי את פרק י"ג, רק את י"ד.
אז ביקשתי סיכום? איך הגעת למסקנה שזה שעורים?
אז אני צריכה סיכום לפרק י"ג כדי להבין טוב יותר.
ואני לא מבינה. מה קרה כבר? כולה מה ביקשתי P:
היי נוי!
סטיפס עוזר בשיעורי הבית (או העבודות, או המבחנים), אבל לא עושה אותם במקומך.
שנית, סטיפס איננו פורום לדיון ושיחות. שואלים שאלה, מקבלים תשובה, בזה תם העניין.
התייעצי עם חברות, שאלי את המורה שאלות מנחות וסכמי בעצמך.
אין דרך אחרת, לפחות לא פה בסטיפס.
נווי צודקת גמלי יש מבחן על פרק י'ג ועל י'ד ואני לא מוצאת סיכום ואני לא מבינה את הפרקים אז מה הבעיה לסכם לנו את פרק י'ג וי'ד !....
הודיה
מסביר ובפעם האחרונה, כי סטיפס לא פורום:
בעייה לסכם כי אתן צריכות לסכם בעצמכן.
סטיפס לא עושה את זה במקומכן, זו העבודה שלכן ואתן צריכות לסכם לבד.

תשאלו שאלות? בכייף הן יענו, תרצו לברר משהו? בשמחה תקבלו תשובה, אבל פה תקבלו רק עזרה, פה לא יעשו במקומכן, אלאיעזרו, רק יעזרו. יש? מובן יותר?
הסיבה אגב, טמונה בכך שאם לא תסכמו לבד, לא תבינו כלום. כשמסכמים לבד, גם מבינים מה סיכמנו, איך, מה ומתי.
בהצלחה.
היי

הנה קישור של האתר הכי טוה יש שם סיכומים לכל מה שתצטרכי כנסי ותראי
http://genie02-150-43.inter.net.il/bekiut/index.asp


מקווה שעזרתי לך
בהצלחה!
אנונימית
סיכום שמות י"ג:א'-ט"ז - מצוות הקשורות ליציאת מצרים
בפרק הקודם נאמר, שיש להקריב בכל דור קורבן פסח, זכר ליציאת מצרים(כלומר
זכר לכך ש-ה' פסח על בתי ישראל במכת בכורות).
בפרקנו מופיעים עוד 3 מצוות שהם זכר ליציאת מצרים:

1. מצווה הקשורה לבכורות
ישנם 3 סוגי בכורות, ולכל בכור דינים שונים:
א. בכור אדם – כשהוא בן 30 יום, פודים את קדושתו ב5- סלעים(זהו סכום מסויים
של כסף), ואת הכסף נותנים לכוהן.
(הערה-בכור מכונה גם בשם פטר רחם, כלומר הראשון שפתח את רחם אמו ונולד).
ב. בכור בהמה טהורה – נותנים את הבהמה לכוהן, ומקריבים אותה על גבי המזבח.
ג. בכור בהמה טמאה(חמור בלבד) – לגבי פטר חמור יש 2 אפשרויות:
1. "וכל פטר חמור תפדה בשה" – יש לפדות את קדושתו בשה, ולתת את השה לכוהן.
2. "ואם לא תפדה וערפתו" - אם לא פודים בשה, אז עורפים את ראש החמור.
הערות
1. הסיבה לקדושת הבכורות ופדיונם – ה' הרג את בכורות מצרים, והציל ופדה את
בכורות ישראל. מסיבה זו הבכורות שייכים עכשיו לקב"ה, וצריך לפדות אותם.
2. הסיבה לקדושת פטר חמור – מכל הבהמות הטמאות, רק בבכור חמור יש מצוות
בכורות, ושני הסברים לכך: א. כי המצרים היו משולים ודומים לחמורים.
ב. כי בני ישראל יצאו ממצרים על גבי חמורים.
3. חלק מדיני הבכורות מופיעים בבמדבר י"ח:ט"ו-י"ח.

2. מצוות והגדת לבנך
במשך שבוע יש לאכול מצות ואסור שיראה חמץ, ויש מצוה לומר ולהגיד לבן, שזה
זכר ליציאת מצרים. התורה דיברה על 4 סוגי בנים כמפורט בטבלה הבאה:
סוג הבן שאלת הבן תשובת האב
רשע שמות י"ב:כ"ו – "מה העבודה הזאת לכם"?
(הוציא עצמו מן הכלל). שמות י"ב:כ"ז – "זבח(=קורבן)פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני
ישראל". (הערה בשמות י"ג:ח' - בתשובה לבן שאינו יודע לשאול נאמר: "עשה ה' לי" – יש כאן רמז לבן הרשע שה' עשה לי את הניסים ולא לך – אם היית במצרים, לא היית ראוי להגאל).
שאינו יודע לשאול ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// שמות י"ג:ח' – "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה" – כלומר
בעבור שנקיים מצוותיו(כגון פסח, מצה ומרור) ה' הוציאנו ממצרים.
(מפסוק זה למדים את חובת סיפור יציאת מצרים לדורות הבאים).
תם שמות י"ג:י"ד – "מה זאת"? שמות י"ג:י"ד – "ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים.. ויהרוג ה' כל בכור.. וכל בכור בני אפדה".
חכם דברים ו':כ' – "מה העדות והחוקים והמשפטים"? דברים ו':כ"א-כ"ה - "עבדים היינו.. ויצוונו ה' לעשות את כל החוקים האלה".

3. מצות הנחת תפילין – שמות י"ג:ט"ז – "והיה לאות על ידכה"(=תפילין של יד).
"ולטוטפות בין עיניך"(=תפילין של ראש).
מצוות התפילין חוזרת מספר פעמים בפרק, וטעם המצווה הוא זכר ליציאת מצרים.
סיכום שמות י"ג: י"ז – כ"ב - יציאת מצרים(פרשת בשלח)

* ה' מוליך את בני ישראל לארץ דרך המדבר למרות שדרך ארץ פלשתים קרובה יותר.
הסיבה: אם עם ישראל, ילך לארץ, דרך ארץ פלשתים, אז אם הוא יתקל במלחמה, הוא
עלול להתחרט על יציאת מצרים, ולחזור חזרה(שהרי ארץ פלשתים קרובה
למצרים), אך כאשר העם הולך דרך המדבר, הוא מתרחק ממצרים, ואז הסיכוי
שירצה לחזור למצרים בעקבות מלחמה, הוא קטן יותר.
* משה לוקח את עצמות יוסף, כפי שהשביע יוסף את אחיו שיעשו: "פקוד יפקוד אלוקים
אתכם והעליתם את עצמותי מה זה אתכם".
* ה' מדריך את עם ישראל במדבר באמצעות עמוד ענן ביום, ועמוד אש בלילה שמאיר
להם. (הערה: רק לאחר שמופיע עמוד האש, נעלם עמוד הענן, וכן להפך – רק לאחר
שמופיע עמוד הענן, נעלם עמוד האש).


סיכום שמות פרק י"ד – קריעת ים סוף

* בני ישראל שבים לאחור עפ"י ציווי ה'(הם שבים לפי החירות שנמצא בין מגדול ובין
הים לפני בעל צפון).(בנ"י חנו בכוונה לפני אליל מצרים – בעל צפון, כדי להטעות את
המצרים, שיחשבו שבזכות אליל זה, ישראל אינם מצליחים בדרכם).
* כשפרעה שלח את ישראל, הוא שלח עמם שליחים, ושליחים אלו חזרו ואמרו לפרעה
שישראל ברחו ממצרים(בניגוד לדברי ישראל שהם הולכים 3 ימים לזבוח ל-ה').
כמו כן לפרעה נודע שישראל שבו לאחור ובעקבות כך הוא חושב שהעם אינם יודעים
לאן ללכת.
* בעקבות כך פרעה לוקח 600 רכב בחור(=נבחרים), ואת כל רכב מצרים עם שרי
צבאות, והמצרים רודפים אחרי בנ"י, ומשיגים אותם ליד ים סוף.
* תגובות העם בראותם את מצרים: 1. מפחדים מהמצרים וצועקים אל ה'.
2. מתלוננים על משה - למה הוציא אותנו ממצרים.
* תגובת משה: אומר לעם ש-ה' יצילם ממצרים.
* דברי ה' למשה: תפסיק להתפלל כי אין זמן. תאמר לבנ"י יסעו, ואני(ה') אעניש את
המצרים בים סוף.
* עמוד הענן מתמקם בין מחנה מצרים לבין מחנה ישראל.
המטרות: א. לעצור את החיצים והבליסטראות(=האבנים) שהמצרים ירו לכיוון ישראל.
ב. לעשות ערפל למצרים.
* משה מרים ידו על הים, ה' מביא רוח קדים(=רוח מזרחית), היא בוקעת את הים, ובנ"י
עוברים בתוך הים, כשהמים עומדים כמו חומה משני הצדדים.
* המצרים רודפים אחרי בנ"י ונכנסים לים.
* באשמורת הבוקר(של היום השביעי מאז שיצאו ממצרים) ה' נלחם במצרים:
1. עושה רעש ומהומה(="ויהם")במחנה מצרים.
2. שורף את גלגלי מרכבותיהם("ויסר את אופן מרכבותיו").
* משה מטה ידו על הים, הים נסגר ומטביע את המצרים.
* בעקבות הנס, ישראל יראים מ-ה', ומאמינים ב-ה' ובמשה עבדו.להכיהדבדקרסדסד
[]ךלחי
וזה לא מכולכם סיכומים של אחרים יכולים להיות יותר ברורים ומובנים מסיכומים שלך!
ואם היא צריכה עזרה אז מי אתה שתגיד עם לעזור לה או לא?
ומי שרוצה לעזור שיעזור p:
אנונימית
זה לא נכון **
אנונימית