8 תשובות
הדפסה או להראות מהטלפון?
שואל השאלה:
לא יודעת איך זה הולך?
לדעתי כן..
לדעתי להדפיס יהיה הכי טוב
שואל השאלה:
הוא עדיין יוכל לקעקע את זה כמו שאצל מי שבתמונה?
תלוי כמה טוב המקעקע
כן... לא בדיוק
ברור, אל תדפיסי עדיף שתשלחי לו במייל (כשתהיי שם).
הוא יערוך (ימחק רקע) ואז יעתיק את זה לדף מיוחד שאחר כך אפשר להעביר לגוף (בצבע סגול)