3 תשובות
מה רשום לך שם באנגלית? מיקוד?
שואל השאלה:
לא רשום לי בעברית בצד
כנראה מיקוד...
את יכולה למצוא את המיקוד שלך באתר של דואר ישראל.