15 תשובות
שואל השאלה:
באר מיים חיים
(ח) מצוה. ועיין לעיל בכלל ד' בס"ז ויתבאר לך הכל, ובזה הדין א"צ להפרטים המבוארים לקמן בכלל י'.

(ט) או ששומע. דאין עליהם איסור קבלת לשון הרע וכמו שביארנו לעיל בכלל ז' ס"ה עי"ש.

(י) אשנא. וז"ל אדר"נ פרק ט"ז ושנאת הבריות כיצד מלמד שלא יכוין אדם לומר אהוב את החכמים וכו' ושנא את עמי הארץ אלא אהוב את כולם ושנוא את האפיקורסין ומסיתים ומדיחין וכו' וכן אמר דוד הלא משנאיך ה' אשנא כו'.

(יא) נקרא כו'. כ"ז מבואר בגמרא בפרק חלק וביו"ד סי' קנ"ח וברמב"ם בהלכותיו.
איבדתי אותך "במודעים"
שואל השאלה:
אנונימית, אני מסכים איתך. אבל יש פה אנשים שאפילו מדקדים במצוות הרבה יותר לפנים משורת הדין ואינם מקילים את הראש ובכל זאת אינם מודעים למה שכתבתי לעיל.
קודם כל, המקרים שמתכוונים פה הם ממש נדירים. יש הרבה כופרים שהם אנשים מדהימים. ואסור להתייחס אליהם כמו מה שאמרת. בן אדם לחברו זה לכל אדם.
שואל השאלה:
קריסטל מנטה, להפך, גם אם רשעים עושים איזה דבר טוב אסור לשבח אותם על זה מבלי להזכיר את גנותם, כמו שכתב רבנו יונה מופרש ב"שערי תשובה": "גם כי לא ישבח את הרשע זולתי במה שנמצא בו מן הטוב, ויליץ עליו בפני בני אדם להגיד לאדם ישרו, גם זו רעה חולה, כי בהזכירו את הטוב ואת הרע לא יזכיר, ועל כל פשעיו יכסה, צדיק ייחשב אצל השומעים, ויתנו לו יקר, וירים ידו וגבר. וכבר הקדמנו להודיעך המכשולות והשחיתות הנמצאות בכבוד הרשעים (סימנים קמט-קנב). על כן, לא נכון להזכיר צדקתם, בלתי אם יזכיר רשעם וכסלם, כמו שנאמר (משלי י ז): "ושם רשעים ירקב".

ונאמר (ישעיהו נז יב): "אני אגיד צדקתך ואת מעשייך ולא יועילוך". פירוש: "לא יועילוך מעשייך הטובים להצילך מרעתך בקומי למשפט, בערכי לעומתם רוב פשעייך ומעשה תעתועייך, כי דברי עוונותייך גברו מהם". וכמו שאמרו רבותינו כי (ראש השנה טז ב): "מי שעוונותיו מרובים מזכויותיו, נכתב ונחתם לאלתר למיתה".

והרשעים - ניכרים הם בשיחתם והנהגתם, כאשר הקדמנו לך בשערי יראת חטא" (שערי תשובה, חלק ג, סימן קפט).

לגבי זה שמצוות שבין אדם חבירו אינן חלות כלפי את הכופרים כבר הוכחתי מ"חפץ חיים". על סמך מה אתה עדיין מתעקש שכן? אביא ראיה חותכת בהרמב"ם שכתב שאפיקורוס יצא מבכלל ישראל: "וכאשר יאמין האדם אלה היסודות כולם, וְנִתְבָּרְרָה אמונתו בהם הוא נכנס בכלל ישראל. וּמִצְוָה לאהבו ולרחם עליו, וְלִנְהֹג עמו בכל מה שֶׁצִּוָּה השם יתברך איש לחבֵרו מן האהבה וְהָאַחֲוָה. ואפילו עשה מה שיכול מן העבירות מחמת הַתַּאֲוָה והתגברוּת הטבע הגרוע הוא נענש כפי חטאיו, אבל יש לו חלק לעולם הבא. והוא מפושעי ישראל.

וּכְשֶׁנִּתְקַלְקֵל לאדם יסוד מאלה היסודות הרי יָצָא מן הכלל וכפר בעיקר. ונקרא "מִין" וְ"אֶפִּיקוֹרוֹס" וְ"קוֹצֵץ בַּנְּטִיעוֹת". וּמִצְוָה לְשׂוֹנְאוֹ וּלְאַבְּדוֹ. ועליו נאמר (תהלים קלט כא): "הֲלוֹא מְשַׂנְאֶיךָ יְיָ אֶשְׂנָא, וּבִתְקוֹמְמֶיךָ אֶתְקוֹטָט"" (הקדמת הרמב"ם לפירוש בפרק "חלק" במסכת סנהדרין).
תקשיב...
במקום רק לצטט דברים, תחשוב גם בהיגיון "ועשית הישר והטוב"
אני רוצה לשמוע גם את הדעות שלך... ולא רק את הציטוטים שאתה מביא.
בדרך כזאת אי אפשר להחזיר אף אחד בתשובה...
שואל השאלה:
אבל אני לא אמור להפעיל את ההגיון שלי נגד מה שה' צוה בפירוש. "ועשית הישר והטוב" - זה בדברים אחרים שאינם סותרים את ההלכה, כמו דין של בר מצרא. פה יש גם נזק באהבה לכופרים, כי אם אנשים יראו שהם עדיין אהובים ומקובלים ע"י שומרי מצוות לא תהיה לאף אחד סיבה לא להיות כופר (במידה ואין לו מספיק יראת שמים לפחות מהעונש).
נ.ב. אם אברהם אבינו עליו השלום, היה חושב בהגיון שלו, הוא לא היה עושה את מעשה העקידה ואז היינו מפסידים המון זכויות. אברהם אבינו יכל אפילו לטעון שיש במעשה הזה אפילו "חילול ה'", כי הוא פרסם בכל העולם שה' אינו חפץ בקבנות אדם, ועכשיו הוא בעצמו הולך לעקוד את יצחק. בכל זאת, כיוון שאברהם אבינו ידע דכך צוה עליו ה' - לא עשה יותר מדי חשבונות ולא התכווח עם השטן, אלא עשה את מה שמוטל עליו. אם ה' צוה אותך על משהו, ודאי שלא תצא מזה תקלה או חילול ה', חס ושלום.
ומה עם תינוק שנשבה?
רוב הכופרים היום מוגדרים כתינוקים שנשבו...
שואל השאלה:
הימינו לא כזה פשוט מה שאתה אומר, כיוון שמגיל אפס הם רואים את החרדים ואת החוזרים בתשובה וזה וודאי אמור לעניין אותם, בכל זאת הם פשוט שמים עליהם פס בשביל לחיות על פי התאוות שלהם. הרב וואנזר זקוצ"ל סובר שהם לא תינוקות שנשבו. חוץ מזה, בכופר במציאות ה' אין דבר כזה "תינוק שנשבה", ע]י שכתב הרב וורסמן ב"קובץ מאמרים, כי אמונה בה' אמורה להיות ברורה לכל אדם שאינו בגדר שוטה, ולכן אין כאשן דין של "אומר מותר" כמובאר שם.
זה שהם רואים את החרדים והדתיים פשוט אמור לגרום להם לחזור בתשובה כמו בקסם? זה לא עובד ככה...
אנחנו לא יכולים לשפוט אף אחד. אנשים שלא חונכו לדת ולמצוות, אין להם שום סיבה להאמין באלוקים כי הם לא חשבו על זה אף פעם.
מה שמותר לנו לעשות זה לדבר איתם על זה, לא לשנוא אותם :)
שואל השאלה:
הם צריכים לשאול את עצמם: למה ישב כל כל הרבה חוזרים בתשובה? מה הם "התשבשו", חס ושלום? אפילו אנשים מאוד חכמים... הם אמורים לפחות לנסות לבדוק מה עומד מאחורי זה.
אברהם אבינו, עליו השלום גם לא חונך להאמין באלוקים, אבל הוא עשה חקירה שכלית עד שהקב"ה נגלה עליו. העולם שלנו בעצמו אמור להעיד על הבורא יתברך, כי אין שום סיבה להגיון להגיד שהעולם תמיד היה או שנברא במקרה, חס ושלום, כי דברים שנוצרים במקרה - לא תראה בהם סימני חכמה. אז פי שלא מאמין בה ' - פשוט מתעלם בכל זאת.
אבל אי אפשר להשוות בין אברהם אבינו לבינם... הוא באמת היה נחשב תינוק שנשבה, והוא בכל זאת הגיע לאמונה באלוקים... וזה משהו מדהים.
וגם כל אלה שחוזרים בתשובה - מה שהם עושים זה מדהים.
אבל אתה לא יכול לשפוט אנשים שלא יצא להם לחשוב על זה אף פעם...
שואל השאלה:
הרב וורסמן כתב שכן. רבנו בחיי כותב שמי שמעלם בהתבוננות במבריאה שהוא פחות מן בהמה: "אך אם אנו חייבין לבחון בברואים אם לא, נאמר, כי הבחינה בברואים והבאת ראיה מהם לחכמת הבורא יתברך, אנו חייבין בה מן המושכל, מן הכתוב ומן הקבלה.

"ן המושכל, כי השכל מעיד שיתרון המדבר על שאינו מדבר הוא רק ביתרון הכרתו והבנתו וקיבולו דעת סודי החכמה המקויימים בכל העולם, כמו שאמר הכתוב "מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו" (איוב לה, יא). וכשהאדם חושב ומתבונן בסודי החכמה ובוחן סימניה, יהיה יתרונו על הבהמה כפי הבנתו. ואם יתעלם מהם, לא יהיה דומה לבהמה, אך יותר גרוע ממנה, כמו שאמר הכתוב "ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע" (ישעיהו א, ג) וגומר" (חובות הלבבות, שער הבחינה, תחילת פרק ב).
רק לפרוטוקול, אני יכול להכיל עליך אותו דבר, יש גם המון חוזרים בשאלה, ויש גם המון אתאיסטים גאונים. (70% מהכהילה המדעית) ואתה אפילו לא מנסה לברר מה עומד מאחורי זה? (כמו שכבר הדגמת בבורות שלך בנושאים מדעיים) ושוב תפסיק להשתמש בטיעון יוצר השעונים, טיעון חלש ושגוי לוגית. כבר הוכחתי לך אל זה. (לצערי השאלה שלך שעשיתי את זה בה נמחקה...)
שואל השאלה:
לגבי טענה של "יוצר השעונים" כתבתי לך למה "הקושיות" שלך בכלל לא קושיות. לגבי חוזרים בשאלה אני יודע מה עומד מאחורי זה: רצון לפרוק עול. המדענים הגאונים גם כן אינם רוצים להתשעבד לאמונה באלוקים, ולכן בכח השוחד טוענים "טענות" הכי מוזרות שיש נגד קיומו של אלוקים, וכבר העידה התורה הקדושה כמה גדול הכח של השוחד :"וְשֹׁחַד, לֹא תִקָּח: כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר פִּקְחִים, וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִים" (שמות כג, ח) ובפסוק דומה לזה "וְלֹא-תִקַּח שֹׁחַד--כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר עֵינֵי חֲכָמִים, וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִם" (דברים טז, יט). מוכח מפה שהשוחד יש לו את הכח לעור אפילו את החכמים ולסלף אפילו דברים הכי חכמים שיש (כגון מציאות ה', שאין דבר יותר פשוט והגיוני מזה). וכן כתב הרב ווסרמן ב"קובץ המאמרים" שציטטתי להסבר למה אם אמונה באלוקים כל כך פשוטה ומחויבת בשכל לכל אדם שאינו בגדר שוטה, למה בכל יש פרופסורים שאנשים "משכילים" שאינם מאמינים באלוקים.