5 תשובות
בשאלה ניתן לשלוח פרחים ללא הגבלה.
בקטגוריית "שאלה" אפשר בלי הגבלה
בקטגוריית "התייעצות" אפשר לשלוח עד 3 פרחים באתר ועד 5 פרחים באפליקציה
בהתייעצות אפשר רק 5 ובשאלה אפשר כמה שרוצים
שואל השאלה:
אהה כי אני באפליקציה?