4 תשובות
תלוי מה יש לך?
יבדקו אותך ישאלו אותך שאלןת
מיון פסיכיאטרי? מיון ילדים? על מה אתה הולך למיון? דבר איתי, אני יכול לספק לך מידע.
יבדקו אותך