תשובה אחת
חישוב דמי הבראה- דמי הבראה מחושבים לפי הוותק, היקף המשרה ותעריף ליום הבראה.
עובדת עם וותק של 10 שנות עבודה זכאי ל- 7 ימי הבראה לפי תעריף של 351 ש"ח ליום הבראה.
על פי הנתונים העובדת זכאית לתשלום של 123 ש"ח בהתחשב בהיקף המשרה שלה ( 10 שעות עבודה= 5% היקף משרה ). אם נותקו יחסי עובד- מעביד היא זכאית לתשלום עבור שנתיים. אם יחסי עובד- מעביד ממשיכים היא זכאית לתשלום עד שבע שנות עבודה ( במידה ולא קיבלה דמי הבראה ע"י המעביד )
חישוב ימי חופשה- לפי ס' 15 ( א) לחוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951 עובד בשכר העובד אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד לפחות יום אחד אך פחות מ- 75 ימים רצופים כאמור בס' 4 לחוק בין בשנת עבודה אחת ובין בשתי שנות עבודה רצופות, ואין ביניהם חוזה עבודה בכתב לתקופת עבודה רצופה העולה על 74 ימים- ישלם בעדו המעביד תמורת חופשה 4% לפחות משכר העבודה.
( ב) תמורת חופשה תשולם לקרן החופשה של ענף העבודה שבו עבד העובד או בכל דרך אחרת שנקבעה בתקנות ( הכוונה לתקנות חופשה שנתית ( קרנות חופשה), התשי"א- 1951 או לתקנות חופשה שנתית ( דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה) התשל"א- 1971

כדאי לשים לב כי ס' 15 לעיל מתייחס לעובד בשכר ( לפי שעה/ יום עבודה ) ולא עובד במשכורת. עובד במשכורת חודשית ייהנה מחופשה או פדיון ימי חופשה אף אם עבד פחות מ- 75 ימים רצופים.
יצחק קירה, צבע ושות'משרד עורכי דין- עו"ד אוהד ריצ'מונד
באותו הנושא: