6 תשובות
i have no idea
בשבלם גם היהדות היא פתטית.

כל אחד הוא חושב שהדת שלו הכי נכונה.
אנונימי דובר אמת.
אנחנו נמצאים בעלמא דשיקרא...
זה בגלל שלרוב האנשים אין אמונה.

הנצרות לא נועדה עבור החזק, המצליח והיפה, אלא עבור הכנוע, המסכן והחלש, והיא הופכת למענם את סדרי העולם כאשר היא מחדירה בהם את הפילוסופיה כי הדברים הללו הם סגולות, היא הדרך של המפסידנים להרגיש מנצחים.

אילו היה לאנשים יותר אמונה, אמונה בעצמם, הם לא היו חשים צורך בנצרות, למעשה, הם כלל לא היו זקוקים למשיח ומציל.
עם ישראל ודאי שזקוקים למשיח וכך כל העולם יגיע לתיקונו בעזרת ה' יתברך, אך חס בשלום להאמין במשיחי שקר שהיו מסיתים ומדיחים...
מה שכן, הרמב"ם יש לו הסבר למה הנצרות התפשטה: "אף ישוע הנוצרי שדימה שיהיה משיח, ונהרג בבית דין--כבר נתנבא בו דנייאל, שנאמר "ובני פריצי עמך, יינשאו להעמיד חזון--ונכשלו" (דנייאל יא, יד). וכי יש מכשול גדול מזה: שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם, ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותן; וזה גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר שאריתם ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי ה'.

אבל מחשבות בורא עולם--אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי, ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו--אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח, ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד: שנאמר "כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה', ולעובדו שכם אחד" (ראה צפניה ג, ט).

כיצד: כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים, ובעמים רבים ערלי לב; והם נושאים ונותנים בדברים אלו, ובמצוות התורה--אלו אומרים מצוות אלו אמת היו, וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגות לדורות. ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם, ואינן כפשוטן, וכבר בא משיח, וגילה נסתריהם.

וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום ויינשא--מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם הטעום." (משנה תורה, הלכות מלכים ומלחמות, פרק יא, הלכה ד).