2 תשובות
חיים ויעל נשארו
אחווע וטל נשארו
השאר נפרדו
נשארו -
אחווה וטל, יעל וחיים.
נפרדו -
רלי ואלעד, מיקאלה ואלי.
Aro