6 תשובות
שולח
שולחן
שלחנו
נולחש (מהפועל לחש)
חלון
לשון
שולח
נחלש
שולחן
לוחש
חלון
שלחנו
לשון
לחשן (?)
שולחן, נחש, לשון, חלון, לח, ללחוש, שח, לשלוח, שן
התשובה נחשול, הייתה אחת ששאלה בדיוק שאלה כזו אתמול