3 תשובות
מודעות להשתייכות לאומה, הבנה שאני שייך לעם שלי
איכפתיות לגבי המדינה בה חיים, הכרה והבנת המצב בה
תודעה לאומית היא המודעוּת של אדם להשתייכותו ללאום מסוים, מכלול קשריו הרוחניים התרבותיים והאחרים ללאום מסוים.