7 תשובות
לא.
את צריכה להוציא את הסוללה קודם.
אסור כמו שאסור מכוניות ואופניים רגיחים
בלי הסוללה
כמו אופניים רגילות
על אופניים רגילים
שלום
להלן תשובה לשאלתך מספר פניני הלכה מאת הרב אליעזר מלמד שליט"א
מוסכם על הפוסקים האחרונים שאסור. יש אומרים שטעם האיסור מחשש שמא יצא מחוץ לתחום, ויש אומרים, שמא תארע תקלה באופניים ויבוא לתקנם. והטעם העיקרי, משום 'עובדין דחול', שרבים רגילים לרכב על אופניים לעבודה או לשם ספורט. וגם אלו שנהנים לרכב על אופניים בלא תכלית מיוחדת, אין זו הנאת מנוחה אלא הנאת טורח

אמנם בשו"ת רב פעלים א, כה, התיר, משום שאין לגזור שמא יבואו מתוך לנסוע בקרון, ואין לגזור גזירות חדשות מדעתנו. אולם רוב ככל הפוסקים החמירו מהטעמים שנזכרו למעלה. וכ"כ קצות השולחן קי בדה"ש טז; ישכיל עבדי ג, יט; ציץ אליעזר ז, ל; שאלת יעקב מה, כה"ח תד, ח; שש"כ טז, יח. ובאול"צ ח"ב מב, א, כתב שאף שמעיקר הדין היה אפשר להתיר כיוון שנהגו לאסור - אסור.
וכעין מקור לסברת עובדין דחול בביצה כה, ב: "תנו רבנן: אין הסומא יוצא במקלו... ואין יוצאין בכסא". רש"י - "במקלו - דהוי דרך חול, ואיכא זלותא דיום טוב. ואין יוצאין בכסא - שטוענין אותם בני אדם". ושם בגמרא מבואר שהאיסור בכסא הוא על הכתפיים, ומבאר רש"י שכאשר נושאים את הכסא על הכתפיים הוא נראה "דרך חול ופרהסיא, ולהוליך למקום רחוק טפי משנושאים בין ידיהן בכסאו".

בברכה
אייל משה

אז קל וחומר חשמליים.
אנונימי
חחח בעיקרון גם אופניים רגילים אסור... אפשר רק ברגל
תהני מהיום שאפשר ללכת בו על הכביש