3 תשובות
12 חוקי יסוד ועוד 3 שחוקקו בפעם השנייה והשלישית, תרצי שאפרט?
שואל השאלה:
אשמח לכך
אנונימית
בבקשה,
1. חוק "הכנסת"
2. חוק "מקרקעי ישראל"
3. חוק "נשיא המדינה"
4. חוק "הממשלה"
5. חוק "משק המדינה"
6. חוק "הצבא"
7. חוק "ירושלים בירת ישראל"
8. חוק "השפיטה"
9. חוק "מבקר המדינה"
10. חוק "חופש העיסוק"
11. חוק "כבוד האדם וחירותו"
*12. חוק "הממשלה" ה-2
*13. חוק "חופש העיסוק" ה-2
*14. חוק "הממשלה" ה-3
15. חוק "משאל עם"

*חוק שחוקקו בפעם השנייה והשלישית