2 תשובות
מורכב
מורכב. "איך" זו מילת השעבוד שפותחת פסוקית, אם אני לא טועה.