3 תשובות
שואל השאלה:
מה?
כשהפועל מופיע לאחר כינויי הגוף he, she, it מוסיפים לפועל תוספת s או es או ies בהתאם לכללים הבאים:

א) בדרך כלל מוסיפים לפועל s בסוף המילה.
לדוגמה:.he lives in new-york

ב) ב-es אנו נשתמש כאשר בסוף מילה יש את אחת מהאותיות הבאות: ss, sh, ch, x, o, z נוסיף למילה es.
לדוגמה:.he goes to school every day

ג) כאשר הפועל מסתיים באות y ולפניה אות עיצור (אות רגילה - לא אות ניקוד), נשמיט (נמחוק) את ה-y ונוסיף לפועל ies.
לדוגמה:.she studies english every day.

*אם הפועל מסתיים באות y אך לא מופיעה לפניה אות ניקוד (e,a,i,o,u), נוסיף לפועל אך ורק s.
בpresent simple מקבלים רק ה she it he
מקבלים s
אם המילה נגמרת ב sh ch ss o x מוסיפים es
אם המילה מסתיימת בy ולפניה אות רגילה משמיטים את הy ומוסיפים ies