7 תשובות
כ50 שניות
או דקה או 30 שניות לא בטוחה
דקה
60 שניות
דקה /60 שניות
דקה.