תשובה אחת
הם הילדים של בת דודה שלה. אין לזה הגדרה ממש.
ובשבילך הם בני דודים מדרגה שנייה.