5 תשובות
שופר
כפר
אופר
איפר
אמפר
אפר
אפרפר
הופר
הסתפר
הפר
השתפר
חופר
חפר
טופר
טרנספר
כופר
כספר
להפר
להשתפר
לכפר
לשפר
מאופר
מחפר
ממוספר
ממספר
מסופר
מספר
מפר
סופר
סיפר
ספר
עופר
עפר
פרפר
צופר
צפר
שופר
שיפר
שפר
תופר
תפר

אופר
הופר
חופר
טופר
כופר
מאופר
מסופר
סופר
עופר
צופר
שופר
תופר
איפר
אמפר
אפר
אפרפר
הסתפר
הפר
השתפר
חפר
טרנספר
כספר
להפר
להשתפר
לכפר
לשפר
מחפר
ממוספר
ממספר
מספר
מפר
סיפר
ספר
עפר
פר
פרפר
צפר
שיפר
שפר
תפר

גְּפָרְ, חָפַר, טְפָרְ, כְּפָר, סְפָר, עָפָר, פַרְ, צוֹפָר, צָפַר, שׁוֹפָר, שָׁפַר, תָּפַר

חופר
כופר
סופר
עופר
שופר
לסופר
קופר
יסופר
לעופר
וסופר
גופר
מופר
צופר
הופר
אופר
פרופר
פופר
משופר
ועופר
השופר
הסופר
מסופר
בסופר
כריסטופר
והסופר
שופר
נבחר
מחר
מפמר:\
עובר, שופר, מדובר.