תשובה אחת
לא כתוב פרק זמן, רק כתוב שהם הלכו "יומם ולילה" (שמות, יג, כא) ומכאן ניתן להסיק שזה קרה ימים מספר.
העונה הראשונה כנראה התכוונה לשלושה ימים שבני ישראל הלכו אחרי קריעת ים סוף (שמות, טו, כב)