4 תשובות
שלום ברוך
מאחר ואין פירוט על הנזילה שציינת, קשה להגדיר כרגע אם זה "נזק מהותי", מאחר ואתה קובע שזה נזק מהותי...
עקרונית כפי שנכתב, תמיד אתה יכול לתבוע, אך השאלה מה תוצאות התביעה שלך, האם יש להם אחיזה במציאות, כפי שאתה טוען, או לאו, מאידך עליך לשקול גם את העלויות שלך בגין אותה תביעה, ואם תפסיד בתביעה יהיה עליך לשאת גם בהוצאות הצד השני, כולל הוצאות ביהמ"ש על כל המשתמע מכך...
במקרה כזה רצוי לקבל חוות דעת של מומחה (למשל מהנדס בניין) על אופי הנזק וחומרתו. לאחר מכן ניתן לקבל גם הערכת שמאי על מחיר התיקון. אם מדובר בתיקון משמעותי בסכום גבוה צור קשר עם עו"ד נדל"ן שיוכל לייעץ לך בנוגא להתנהלות משפטית.
רפאל
בס"ד
שבוע טוב
היות ומן הסתם חתמתה על חוזה בעת ביצוע העסקה עם המוכר, ובעת חתימה על החוזה או בחוזה עצמו לא נאמר או נכתב דבר כלשהו לגבי הפגם אותו אתה מציין (אולי ישנם פגמים נוספים וכדאי לערוך בדיקה של מומחה) יש בזה לכאורה משום חוסר תום לב ואי-גילוי כל העובדות הרלוונטיות באשר למצבו של הנכס,
במצב שכזה רשאי הקונה להגיש תביעת נזיקין כנגד המוכר ואף רשאי הוא לתבוע ביטול ההסכם בגין הטעיה. כל זאת על בסיס חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1973..
סעיף 12 לחוק זה קובע::-
" (א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.
(ב) צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו
עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 10, 13 ו-14 לחוק החוזים
(תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א–1970, יחולו בשינויים המחויבים.".
סעיף 39 לחוק זה קובע: "בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב;
והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה".
סעיף 15 לחוק קובע: "מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לעניין זה, "הטעיה" - לרבות אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן".

ברכה והצלחה
ראשית, תמיד ניתן לתבוע.

שנית, האפשרות לקבל פסק דין לטובת התובע כרוכה במענה לשאלות כמו:
1. מה נוסח בחוזה למקרים מעין אלו?
2. מה ידע המוכר, ומה היה צריך לגלות?
3. מה יכול היה הקונה לגלות בכוחות עצמו?
4. מהו מעמדו של "מום נסתר" בהליך המכירה?

שלישית, אם יש לך חשש שנפגעת מקניה מסויימת והנזק הוא משמעותי, גש לעורך דין להתייעצות פרטנית לליבון העניין.