19 תשובות
בדוק עם טכנאי האם ניתן לנטרל את האפשרות לקליטת שידורים ומה עלות "התענוג".

לאחר מכן, ברר עם רשות השידור, האם אישור מטכנאי שקליטת שידורים נוטרלה עונה להם על קריטריונים לפטור.

אם זה עובד טכנית, זול כלכלית ועונה על הדרישות - אז צא לדרך.
אמיר לירן, עורך דין מומחית סטיפס
שואל השאלה:
טרם בררתי את העניין עם רשות השידור, אולם משיטוטים באינטרנט וגם באתר רשות השידור, עולה כי לא ניתן להמנע מתשלום האגרה מאחר והאגרה היא על החזקת מכשיר טלוויזיה, כאשר כלל לא חשוב מה השימוש שעושים בה.
כלומר, נראה שגם אם הטלוויזיה משמשת כעציץ, לא ניתן להמנע מתשלום האגרה.
וגם אם כן, זה כנראה כרוך בהרבה בירוקרטיה ועצבים.

בכל זאת, אם מישהו (מומחה או בעל ניסיון במצב דומה) יודע משהו אחר או לחלופין יכול לאשר את מה שאני חושב שאני יודע- אנא הוסיפו תשובתכם.

תודה
גש לטכנאי שיפרק את המקלט מהמכשיר. קח ממנו אישור על כך. פקסס לרשות השידור את האישור ובא לציון גואל.
עובד
עידן,
גם אני כמו כולם קבלתי מייל לעבודה , לא זוכר מאיזה חבר, מחברה של אדם מאוד מוכר (אלון גל)בשם "תות - (משהו). שהכותרת של המייל היה "איך לחסוך כסף". בין שאר הדברים היה איך לחסוך את תשלום אגרת-הטלויזיה. במייל נכתב כי ניתן ע"י הבאת הטלויזיה לטכנאי והוצאת "יכולת הקליטה שלה" לקבל פטור מאגרת הטלויזיה!
היות ויש לי קצת ידע באלקטרוניקה, הוצאת את יחידת האנטנה מהטלויזיה, וזאת לפי המייל הפכה לנטולת יכולת קליטת השידורים ( באמצעות אנטנה) אלא רק דרך הממיר של יס או הוט.
שמח וטוב לב שלחתי מייל ליחידה הגבייה באיזור ת"א.
יחידת הגבייה חזרה אלי והעמידה את הדברים על דיוקם. תשלום האגרה מתבצע על החזקת המכשיר ולא על יכולת הקליטה.
עידן , אפילו התקשרתי לחברת תות ושאלתי את הפקיה מדוע הם מפרסמים דבר כזה. אני לי
אעלעה אותך בכל הפרטים, אבל "משהו הוצא את זה בשמם עם הלוגו שלהם", זאת בעייה ידועה
ואם תכנס לאתר שלהם תראה שהחלק על "חיסכון בתשלום אגרת הטלויזיה " נעלם.
בכל מקרה, מקווה שלא תתבעס כמוני.
אגרת טלויזיה משלמים על אחזקת המכשיר.

חכם מימון
שואל השאלה:
גם אם אין יס/הוט כלומר אין ממיר דרכו ניתן לקלוט את השידור?
עידן,
חפרתי במיילים שלי בעבודה, אז כך החברה נקראת : "תות תקשורת ותוצאות בע"מ " ,
החלק של האגרה הינו:
אגרת טלויזיה
1. לבטל את אופציית הקליטה בטלוויזיה שלכם – ביטול אגרת טלוויזיה עולה כ- 120 ₪. על מנת לעשות זאת יש להוציא מכתב לרשות השידור שאתם לא מחזיקים במקלט טלוויזיה, אלא במכשיר טלוויזיה המשמש למטרת כבלים / לווין בלבד, ואין לכם יכולת טכנית לקלוט ערוצים אלא רק דרך הממיר. לאחר שליחת המכתב - אתם פטורים מתשלום עפ"י החוק - 100% חוקי !

כמו שציינתי בתשובתי הקודמת, התשובה ממחלקת הגבייה של רשות השידור, מגובה בפסק דין של בית המשפט על כך שתשלום האגרה מבוצע על החזקת המכשיר.
אתה יותר ממוזמן להכנס לאתר של חברת תות ולראות כי הם הסירו מהאתר את החלק על אגרת הטלויזיה.
במידה ויש לך שיטה אחרת לא לשלם את אגרת הטלויזיה אנחנו יותר מנשמח לשמוע עליה!
חכם מימון.
חכם מימון, תוכל לתת את הקישור לפסק הדין (מספר ההליך), כדי שנראה מה בדיוק בית המשפט פסק?
אמיר לירן, עורך דין מומחית סטיפס
עו"ד אמיר , ועידן לבקשתכם פסק הדין שניתן בבית משפט השלום ירושלים לפני כבוד השופטת אורית אפעל – גבאי ה. פ. 000595/02
פסק דין
1. בפני בקשה למתן פסק-דין המצהיר, כי המבקש פטור מתשלום אגרת טלויזיה.
2. בדיון שהתקיים בתאריך 31.12.02 הסכימו הצדדים על העובדות הבאות:
א. המבקש מחזיק במכשיר טלויזיה ללא אנטנה.
ב. במצבה הנוכחי, בהעדר אנטנה, לא ניתן לקלוט באמצעות הטלויזיה שידורים.
ג. לא בוצע בטלויזיה כל שינוי טכני מלבד האמור לעיל.
ד. חיבור המכשיר לאנטנה יאפשר קליטת שידורים.
ה. המבקש אינו מחזיק באנטנה.
טענות הצדדים
3. המבקש טוען, כי החזקת מכשיר טלויזיה ללא חיבור לאנטנה מוציאה את המכשיר ה אמור מגדרהמונח "מקלט טלויזיה", כפרושו של מונח זה בסעיף 29 (א) לחוק רשות השידור, התשכ"ה 1965(להלן: חוק רשות השידור), ולפיכך אינה מקימה חיוב באגרת טלויזיה. המשיבה טוענת, כי על-פי לשונו של חוק רשות ה שידור מוטלת אגרת טלוי זיה בגין "החזקת מקלט טלויזיה", ואין נפקא מינה אם המחזיק נהנה בפועל משידורי הטלויזיה. בענייננו, מחזיק המבקש
במקלט טלויזיה תקין, המאפשר קליטת שידורים, ולכן הוא חייב באגרה. אי חיבורו של מקלט
הטלויזיה לאנטנה באופן וולנטרי אינו פוטר את המבקש מתשלום האגרה.
.
בעניין: בן-דוד נועם המבקש
- נגד -
רשות השידור המשיב
באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים
נגד רשות השידור דוד נוע : ד השלו Page 1 of 6
http://halemo.net/info/agra/20030629agra.htm 22/04/2009
הבסיס לחיוב באגרת טלויזיה קבוע בסעיף 29 (א) לחוק רשות השידור, שזו לשונו:
29 ( א ) ה ועד המנהל יטיל, ב דרך שתיקבע בתקנ ות, א גרה ש נתית "
(להלן: אגרה) בעד החזקת מקלט טלויזי ה, בין דרך כלל ובין
לסוגי מקלטים; בתקנות כאמור ייקבע מו עד תשלום האגרות,
ובלבד שיותר לשלם את מלוא האגרה בשיעורים;..
"..
חוק רשות השידור מסמ יך את הועד המנהל לה טיל "אגרה" על המחזיק במקלט טלויזיה. המונח
"אגרה" לקוח מתחום דיני המסים ומשמעותו תשלום חובה שאיננו מס טהור מחד גיסא, אך גם
איננו מחיר טהור מאידך גיסא. "אגרה נבדלת ממס טהור בכך שהיא משתלמת כתשלום חובה
בזיקה עם שרות מסוים שהשלטון נותן לפרט. לעומתו מס טהור נגבה ללא זיקה לשירות מסוים.
אגרה נבדלת ממחיר טהור בכך ששיעורה אינו מותנ ה בערך השירות שבגינו יא ניתנת.."

סעיף 29 (א) לחוק רשות השידור קוב ע חיוב באגרה בגין ה חזקת מקלט
טל ו יז יה. ה מ ד וב ר ב תש ל ו ם ח ו ב ה, ה מ כ יל ר כ יב ש ל מ ס ור כ יב ש ל מ חי ר, ה נ ג בה ב גי ן ש יד ו רי
הטלויזיה שמספקת המשיבה.
5. כפי שכבר הוזכר, הבסיס לחיוב באגרה ה וא החזקת מקלט טלויזיה. ".. הקריטריון היחיד הקובע
את בסיס החיוב באגרה הוא קריטריון ההחזקה ב מקלט. קריטריון זה מהווה את תנאי הסף
לחיוב באגרת טלויזיה. אין חבות באגרת טלויזיה ללא החזקה במקלט. למרות מרכזיותו של תנאי
זה להטלת החיוב באגרה אין החוק מגדיר מה טיב ה של החזקה זו" (ע"א 935/00 הנ"ל, שם,
בעמ' 589 ). ודוק: אגרת טלויזיה מוטלת על ה חזקת מקלט טלויזיה, ולא על השימוש בו. לפיכך,
ה ע ד ר ש י מ ו ש ב מ ק ל ט ט ל ו י ז י ה א ו ש י מ ו ש א ח ר ב ו, א י נ ם פ ו ט ר י ם מ ת ש ל ו ם ה א ג ר ה, ו ב ל ב ד
שהמכשיר בו מדובר הוא "מקלט טלויזיה".
המונח "מקלט טלויזיה" אינו מוגדר בחוק רשות השידור, ואולם הוא זכה לפרשנות בפסקי הדין.
באותם עניינים סיפקו נסי בות החיים המשתנות ו ההתפתחויות הטכנולוגי ות האחרונות לבתי-
המשפט הזדמנות להידרש למשמעות המונח "מקלט טלויזיה", האמור בחוק רשות הש ידור אשר
856, נדון עניינו של מי ( נחקק בשנת 1965. כך, ב-ע"א 1934/91 רשות השידור נ' שור פ"ד נ( 4
שהחזיק במכשיר וידאו, שהיה בכוחו לקלוט תח נות טלויזיה שונות, ואשר אליו היה מחובר צג
מחשב אשר איפשר הצגת התמונות שנקלטו. המשיב טען, כי אין הוא מחזיק במק לט טלויזיה,
ואולם טענה זו נדחתה. וכך קובע בית-המשפט (מפי כבוד השופט אור): ".. בגדר מקלט טלויזיה
נמצא כל מכשיר, או מערכת של מכשירים, אשר מבצע את הפונקציה האמורה של קליטת גלי
רדיו והמרתם לכלל תמונה. על-פי פשוטם של דברים אלה, עולה מן הראיות בענייננו כי המשיב
מחזיק במקלט טלויזיה. זאת ועוד. גם פרשנות הוראת סעיף 29 על-פי תכליתה מחייבת את
אימוצו של המבחן הפונקצי ונלי המוצע על-ידי הרשות. חוק רשות השידור מטיל חי וב באגרה על
מי שמחזיק במקלט טלויזיה. מבלי למצות, דומה שהמחוקק ביקש להטיל את החיוב באגרה על
כל מי שמחזיק במכשיר ט לויזיה ועשוי ליהנות משידורי הטלויזיה. על רקע זה ניתן להסביר את
הוראת הפטור שבתקנות רש ות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), הקובעת כי לא תוטל
נגד רשות השידור דוד נוע : ד השלו Page 2 of 6
http://halemo.net/info/agra/20030629agra.htm 22/04/2009
אגרה אם מקלט הטלויזיה 'מקולקל ואי אפשר להשתמש בו, ובודק מוסמך מטעם הרשות א ישר את
ה ד ב ר ' ( ת ק נ ה 5( א ) ( 6) ). מ ה ו ר א ה ז ו ע ו ל ה, כ י ה ו כ ח ה ב ד ב ר ש ל י ל ת ה פ ו ט נ צ י א ל ל ה נ א ה מ ן
המכשיר, תביא לגיבושו של פטור מן ה חיוב באגרה. מן הצד השני, קיום פוטנציאל להנאה מן
השידורים בידי מי שמחזיק במקלט טלויזיה, מהווה עילה לחיוב באגרה.. מרכז הכובד הוא
בקיומו ובמימושו של פוטנציא ל לקלוט את האותות ולתרגמם לכלל תמונה. לעניין זה, לא החזות
.( החיצונית היא הקובעת, אלא השלמות הפונקציונלית" (בעמ' 861
345, נדון עניינם של ( ב-ה"פ (ת"א) 1964/92 גולדין ואח' נ' רשות השידור ואח', פ"מ נד( 1
מ ב ק שי ם א שר ה ת חב ר ו ל ר ש ת הט ל וי ז יה ב כ בל י ם ש ל ה מש י בה 2. ט ע נ תם ה ית ה, כ י מ כש י רי
ה טלו יזי ה שבר שות ם אינ ם מתפ קדי ם עו ד כמק לטי ט ל וי זיה א לא כת חנות ק ליט ה ש ל שיד ורי
טלויזיה בכבלים בלבד, ולכן הם פטורים מתשלום אגרת הטלויזיה. טענה זו נדחתה. בית-המשפט
המחוזי בתל-אביב קבע, כי ניתוק וולנטרי של מכשיר הטלויזיה מן האפש רות לקלוט את שידורי
ר ש ו ת ה ש י ד ו ר ב א ו פ ן א ל ח ו ט י ו ק ל י ט ת ם ב א מ צ ע ו ת ר ש ת ה ט ל ו י ז י ה ב כ ב ל י ם, א י נ ו מ ש נ ה א ת
הפונקציה העיקרית של מכשיר הטלויזיה כ"תחנה אלחוטית לקליטה של שידורי תמונות וקול".
ואלה דבריו: ".. העובדה שכיום, באופן ארעי הניתן לשינוי בכל עת, מחוברים מקלטי הטלויזיה
של המבקשים לרשת הטלויזיה בכבלים, אין בה כדי ללמד שהמכשי ר חדל מלהוות 'תחנה
אלחוטית'. מקובלת עלי בהקשר זה עמ דת פרקליטת המשיבה, כי השימוש שבוחר אדם לע שות
במקלט הטלויזיה בביתו בא ופן וולנטרי, אינו מעלה ואינו מוריד לע ניין הגדרת המכשיר כמק לט
טלויזיה, שכן אין חולק שבמכשיר גופ ו לא בוצע כל שינוי טכנול וגי" (בעמ' 348, מפי כבוד השופט
א. גורן).
ובהמשך: "המחוקק קבע, כאמור לעיל, את מבחן החזקת המכשיר לצורך גביית האגרה ב לבד.
ב פו על, כ וו נת המח וקק הי תה למנ וע ככל האפ שר נסי ונ ות התח מ קות מת שלו ם הא גרה, כ פי
שנעשה במקרה שלפני. אולם, אחזקת המכשיר אינה ה טעם להטלת האגרה. אחזקת המכשיר
היא אמצעי לגבייתו בלב ד. שכן כאמור בפסק-הדין בעניין קריב ( 3) הנ"ל, האגרה נגבית בגין
השידורים, ולא בגין עצם ההחזקה. ומכאן, מה לי קליטת שידורי טלויזי ה באמצעים אלחוטיים
ומה לי קליטתם באמצעות כ בלים? כל עוד נהנים המבקשים (בין בפועל ובין בכוח) משידורי
המשיבה, באמצעות מקלטי טלויזיה (ההולמים את ההגדרה האמ ורה לעיל), מחוייבים הם בדין
.( בתשלום האגרה" (בעמ' 350
6. סיכומה של נקודה זו. החזקה במקלט טלויזיה, במובחן מן השימוש בו, מחייבת את המחזיק
בתשלום אגרת טלויזיה. למונח "מקלט טלויזיה" ניתנה משמעות פונקציונלי ת. מקלט טלויזיה
הוא כל מכשיר, או קבוצת מכשירים, בעל פוטנציאל לקלוט שידור י טלויזיה. על-פי האמור לעיל,
הוגדרו מכשיר וידאו ו מוניטור, אשר ניתן לקלוט באמצעות פעולתם המשולבת שידורי טלויזיה,
כ"מקלט טלויזיה". אותו רציונל מונח גם ב יסוד הקביעה, כי ניתוק וולונטרי של מק לט טלויזיה מן
ה א פ ש ר ו ת ל ק ל ו ט א ת ש י ד ו ר י ה ט ל ו י ז י ה ב א ו פ ן א ל ח ו ט י ו ק ל י ט ת ם ב א מ צ ע ו ת ר ש ת ה ט ל ו י ז י ה
בכבלים, בהעדר כל שינוי טכנולוג י במכשיר עצמו, אינו גורע מן הפוטנציאל של מקלט הטלויזיה
לחזור ולשמש כ"תחנה אלחוטית".
7. מן הכלל אל הפרט.
כפי שהובא לעיל, "דומה כי המחוקק ביקש לה טיל את החיוב באגרה ע ל מי שמחזיק במכשיר
טלויזיה ועשוי ליהנות משידורי הטלויזיה" (ע"א 1934/91 הנ"ל, שם, בעמ' 861 ). לפיכך, הוכחה
בדבר שלילת הפוטנציאל ל הנאה מן המכשיר תבי א לגיבושו של פטור מן ה חיוב באגרה, בעוד
שקיום פוטנציאל להנאה מ ן השידורים יבסס חיו בו באגרה של המחזיק במקלט הטלויזיה. במלים
אחרות, המדובר בהחזקה שיש עימה פוטנציאל להנאה, בין אם המחזיק נהנה בפועל משידורי
הטלויזיה ובין אם לאו.
נגד רשות השידור דוד נוע : ד השלו Page 3 of 6
http://halemo.net/info/agra/20030629agra.htm 22/04/2009
יישומם של הכללים שהותו ו לעיל לעובדות המקרה שבפנינו מוביל לכלל מסקנ ה, כי המכשיר
שהמבקש מחזיק ברשותו הוא מקלט טלויזיה, ולכן אין המבקש פטור מ תשלום אגרת טלויזיה.
במה דברים אמורים.
8. על-פי המוסכם בין הצדדים, ברשותו של המבקש מקלט טלויזיה ללא אנטנה. המדובר במקלט
טלויזיה תקין, אשר לא בוצע בו כל שינו י טכנולוגי. אין חולק גם, כי ללא חיבור המקלט לא נטנה
(חיצונית או פנימית) לא ניתן לקלוט שידורי טלו יזיה, לרבות אלה של המשיבה. השאלה היא, האם
ניתוק מקלט הטלויזיה מן האנטנה (ניתוק בדיעבד או אי חי בור מלכתחילה) מהווה הוכחה בדבר
שלילת פוטנציאל ההנאה מן המכשיר. האם כתוצאה מהניתוק מן האנטנה אין המכשי ר משמש
עוד כ"תחנה אלחוטית", ובכך הוא מוצא מהגדר תו של "מקלט טלויזיה" לעניין החיוב באגרה ע ל-
פי הוראות חוק רשות השידור.
ב -ע " א 1934/91 ה נ " ל נ ק ב ע, כ י " ל א ה ח ז ו ת ה ח י צ ו נ י ת ה י א ה ק ו ב ע ת, א ל א ה ש ל מ ו ת
הפונקציונלית" (שם, בעמ' 861 ) בענייננו, מוסכם כי מקלט הטלויזיה שמחזיק המבקש הוא תקין.
המדובר במכשיר שלם, שלא בוצע בו כל שינוי טכני. במצב דברים זה, מהווה מקלט הטלויזיה
"שלמות פונקציונלית" גם ללא האנטנה, המאפשרת את קליטת השיד ורים. האנטנה היא אביזר
חיצוני למקלט הטלויזיה, ואיננה מהווה חלק ממ נו. אי חיבור טלויזיה תקינ ה לאנטנה, כמו גם אי
חיבורה לרשת החשמל, איננה גורעת מהשלמות ה פונקציונלית של המכשיר, שהרי האנטנה איננה
רכיב של מקלט הטלויזיה, אלא רכיב מלבר לו. המדובר באמצעי חיצונ י המאפשר את קליטת
השידורים, בדומה לחיבור לרשת טל ויזיה בכבלים שהוא אמ צעי חלופי לקליטת שידור ים, כפי
שהיה בעובדות ה"פ 1964/92 שהובאה לעיל. זאת ועוד. אי חיבור מקלט טלויזיה תקין לאנטנה
אין בו כדי לבטל את פוט נציאל ההנאה שיש למחזיק במכשיר משידורי ה טלויזיה, שהרי אי חיבור
זה הוא ארעי בלבד וניתן לשינוי בכל עת, על-פי רצונו של המחזיק. ירצה המחזיק לממש את
פוטנציאל ההנאה, יחבר את מקלט הטלויזיה לאנטנה או לרשת טלויז יה בכבלים. לא ירצה בכך,
ינתק את החיבור בדיעבד או לא יחבר את המקלט מדעיקרא.
בהקשר זה יש לשוב ולה זכיר, כי החיוב באגרה אינו מוטל על השימוש במקלט הטלויזיה, אלא על
החזקתו. השימוש שאדם בוחר לעש ות במקלט הטלויזיה שבב יתו הוא וולנטרי ומשתנ ה על-פי
רצונו ועל פי האפשרויות הטכנולוגיות הפתוחות בפניו. האגרה מוטלת על הרכיב הקבוע של היות
המכשיר מקלט טלויזיה, בעל פוטנציאל לקלוט שידורי טלויזיה.
במצב דברים זה, טענת המבקש, כי בפועל הוא איננו נהנ ה משידורי הטלויזיה שכן הוא איננו צופה
בהם, וכי מקלט הטלויזיה שבר שותו משמש להקרנת קלטו ת וידאו בלבד, איננה מעלה ואיננה
מורידה. דומה הדבר לאדם הטו ען שאינו צופה כלל בשיד ורי המשיבה, אלא בשידורי רשתות
טלויזיה זרות בלבד, ולכן אין לחייבו בתשלום האגרה. כפי שהובא לעיל, אין בעל המקלט משלם
עבור השידורים הנקלטי ם במקלט הטלויזיה שבה חזקתו, אלא עבור האפשרות לקליט תם במכשיר
שבהחזקתו. "אכן, לא כמות השידורים, ובעצם גם לא טיבם ואיכ ותם, הם המחייבים את בעל
המקלט בתשלום האגרה, שהרי, אפשר שפלוני, בעל מקלט טלויזיה או רדי ו, אינו נזקק כלל
ל שיד ורים המשהו דרים על-י די ר שות ה שידו ר, ו עדי ין יה א הוא חייב ב תשל ום האג רה" ( ע " א
(חיפה) 318/87 רשות השידור נ' יוסף כהן - לא פורסם. צורף לסיכומי המשיבה).
9. סיכומה של נקודה זו. המבקש מחזיק במקלט טל ויזיה תקין ושלם, וככזה הוא בעל פוטנציא ל
ליהנות משידורי המשיב ה. אי חיבורו של מקלט הטל ויזיה לאנטנה, כמו גם השימוש שהמבקש
עושה במקלט הטלויזיה כ מכשיר להקרנת קלטות ו ידאו, אינם מעלים ואינם מורידי ם ואין בהם
כדי לפגום במהותו של המכשיר כמקלט טלויזיה, שהמחזיק בו חייב באגרה.
10. איני מקבלת את טענת המב קש, כי פרשנות זו של חוק רש ות השידור נוגדת את ה וראות חוק יסוד:
כבוד האדם וחירותו, בהיותה פוגעת בקניינו של המבקש שלא לתכלית ר אויה ובמידה העולה ע ל
נגד רשות השידור דוד נוע : ד השלו Page 4 of 6
http://halemo.net/info/agra/20030629agra.htm 22/04/2009
הנדרש. יש להזכיר, כי אין בהוראות חוק ה יסוד כדי לפגוע בתוקפם של חיקוקים שהתקבלו ל פניו, כמו
בענייננו. "עם זאת, מחוייבות כל רשויות השלטון - לרבות בית-המשפט - לכבד את הזכויות
המעוגנות בחוק היסוד, ככל שהדבר מתיישב עם ה חיקוקים התקפים שעל יסוד ן הן פועלות
375 ,355 ( (סעיף 11 לחוק היסוד).." (בש"פ 537/99 עימאד גנימאת נ' מדינת ישראל, פ"ד מט( 3
, מפי כבוד השופטת דורנר ). יתרה מכך: "פרשנותו של הדין הישן צריכ ה להיעשות ברוח הוראות
חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו" (שם, בעמ' 411, מפי כבוד המשנה לנשיא (כתוארו אז) ברק;
59 ). בעניין זה מתבקשות ,55 ( וראה גם: בג"צ 8084/02 עבאסי נ' אלוף פיקוד העורף, פ"ד נז( 2
מספר הערות, כדלקמן.
ראשית, לא למותר להזכיר, כי המדובר בענייננו ב אגרה שנועדה להבטיח מקור תקציבי עצמאי
למימון צרכיה של רשות השידור. "בקיומה של תכלית זו מותנית הגשמת עצמאותה הכלכלית של
רשות השידור, שבלעדיה עלולה להיפגע גם האוטונומיה שלה.. ביכולתה של רשות השידור
לפעול כ'במה ציבורית' טמונה ערובה חשובה להגשמ תו של עקרון חופש הביטוי, ויכולת זו
מותנית בהבטחת אי תלותה של רשות השידור ברשות ה מבצעת" (בג"צ 5503/94 הנ"ל, שם,
בעמ' 545, מפי כבוד השופט מצא) (וראה גם דברי הנשיא ברק ב-בג"צ 4562/92 זנדברג נ' רשות
.(817-818 ,793 ( השידור ואח', פ"ד נ( 2
שנית, בניגוד ל-בג"צ 5503/94 הנ"ל שם נדון - ואושר - חיובם באגרת רדיו של מי שברכבם לא
הותקן מקלט רדיו, בענייננו המדובר בחיו בו באגרת טלויזיה של מ י שברשותו מקלט טלויזיה. אין
לשכוח, כי המבקש מחזיק במכש יר המהווה מקלט טלויז יה, שבאמצעותו הוא יכול לקל וט שידורי
טלויזיה ולצרוך את השי רותים שמספקת המשיבה. בכך נשמר הקשר בין ת שלום החובה לבין
קבלת השרות, או הפוטנציאל לקבלת השר ות. אכן, שלא כבמקרים אחרים בה ם ביקשו צרכני
שרותי הטלויזיה לקבלם בלא לשלם אגרה, המבקש מצהיר כי הוא איננו צופה בשידורי ה טלויזיה
ואינו מתכוון לעשות כן. ואולם, כאמור, בסיס החיוב שנקבע בחוק רשות השידור איננו השימוש
במקלט הטלויזיה אלא ה חזקתו, ולכן בחירתו של המבקש שלא לקלוט שידורי טלויז יה באמצעות
המקלט שברשותו איננה מוציאה אותו מכלל החייבים באגרה.
שלישית, הקריטריון המוצע על-ידי המבקש לפיו יוטל ה חיוב באגרה רק על הש ימוש בטלויזיה,
במובחן מן ההחזקה במקלט הטלויזיה, עלול להביא להשתמטות מת שלום האגרה על-ידי מתן
הצהרות כזב בדבר אי צפייה בטלויזיה, איש איש וטעמיו. במצב דברים זה יהיה תשלום האגרה
מ ותנה ברצו נו הטוב של המשלם וב יושרו. ת וצאה זו איננה רצויה, ש הרי לא ניתן לבסס את
תקציבה של רשות השידור על רצונם הטוב של האזרחים ליטול בו חלק.
רביעית, העותרים ב-בג"צ 5503/94 הנ"ל השתיתו את עתירתם על הטענה, כי חיובם באגרת רדיו
באין ברכבם מכשיר רד יו נוגד את הוראות חו ק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הקובעות כי אין
פוגעים בקניינו של אדם, ואינו עומד בדרישות הק בועות בסעיף 8 לחוק האמור. בית-המשפט
העליון, ברוב דעות, דחה את העתירה. במהלך הדיון מציין בי ת-המשפט, כי "אין העותרים טוענים
שלאזרח זכות חוקתית עק רונית שלא להשתתף במימון פעילות שאין הוא נהנה מ מנה במישרין.
הם גם אינם חולקים על כ ך שחובת תשלום כזו אינה חייבת להיות כללית, וכי שיקולי מדיניות (כ
גון פרוגרסיביות) עשויים להביא להטלת החב ות על קבוצה מסויימת מהא וכלוסיה. נראה גם כי
העותרים אינם חולקים על כך שניתן לגבות מכלל הא וכלוסיה תשלום שאופיו מעורב, במובן זה
.( שחלק מהאוכלוסיה מקבל תמ ורה בעדו, וחלקה האחר אינו מקבל תמורה בעדו" (שם, בעמ' 543
דברים אלה יפים לענייננו מקל וחומר, שכן בענייננו, כאמור, המדובר בחיוב באגרת טלויזיה בגין
החזקה במקלט טלויזיה. נראה גם, כי למבקש, על אף שאינו צופה בשידו רי המשיבה, אינטרס
כ א ז ר ח ב ק י ו מ ה ש ל ר ש ו ת ה ש י ד ו ר כ ר ש ו ת ש י ד ו ר מ מ ל כ ת י ת ו ע צ מ א י ת ש א י נ ה ת ל ו י ה ב ר ש ו ת
המבצעת או בגופים כלכליים אינטרסנטיים.
11. המסקנה המתבקשת על יס וד כל האמור לעיל היא, כי דינה של הבקשה לה ידחות. המבקש חייב,
נגד רשות השידור דוד נוע : ד השלו Page 5 of 6
http://halemo.net/info/agra/20030629agra.htm 22/04/2009
איפא, בתשלום אגרת טלויזיה על יסוד החזקתו במקלט טלויזיה.
בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות.
ניתן היום, כ"ט בסיון התשס"ג ( 29 ביוני 2003 ), בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.
000595/02 הפ 130 אורית שִׁישׁ.
אורית אפעל - גבאי, שופטת
נגד רשות השידור דוד נוע : ד השלו Page 6 of 6
http://halemo.net/info/agra/20030629agra.htm 22/04/2009
חכם מימון
שואל השאלה:
חכם מימון,

קראתי בעניין את תשובותיך ואת פסקי הדין המצורפים.

שים לב:

אכן, התשלום הוא בגין החזקת מכשיר טלוויזיה בעל פוטנציאל לקליטת שידורים, כך שגם אם אין כבלים או אנטנה חייבים לשלם.

אבל,
בתוך פסקי הדין, נדמה לי שבסעיף 7, כתוב, ואני מצטט:
"לפיכך, הוכחה בדבר שלילת הפוטנציאל ל הנאה מן המכשיר תבי א לגיבושו של פטור מן ה חיוב באגרה".
לפי הערה זו, אם בעל המכשיר מוכיח שאין פוטנציאל לקלוט במכשיר שידורים, הרי שניתן להוציא פטור מאגרה.

כלומר, לפי מיטב הבנתי, אם בעל המכשיר עושה כל שניתן, מבחינה טכנית, למנוע מהמכשיר את האפשרות לקלוט טלוויזיה דרך כבלים / אנטנה, הרי שיהיה ניתן לתת פטור מאגרה, והשאלה היא רק כמה זה יעלה וכמה אנרגיות (כלומר בירוקרטיה) ידרשו.

לכן צודקים המשיבים הטוענים שניתן לנטרל מהמכשיר את פונקציית הקליטה ולקבל פטור מאגרה.

למעשה זה מופיע מספר פעמים בפסקי הדין, אלא שבמקרה שלך, כמו במקרה של התובעים בפסקי הדין שצרפת, יש פוטנציאל לקליטת שידורים לכן גם אתה וגם התובעים חוייבתם לשלם אגרה.

לתשומת לבך
האם מישהו יודע מה הדין לגבי מסכי LCD או פלזמות. האם הם נחשבים למקלט טלוויזיה? (בקלות אפשר להגדיר אותם כמסכי מחשב).


אשמח לתשובה

תודה
BENGARENG
שלום אנשים!
לאחרונה רכשתי מסך LCD בעל כניסת HDMI וCOMPOSITE, כלומר בכל יכולת להתחבר לממירים של HOT וYES.
המסך לא כולל את רכיב המקלט וכמובן גם לא כניסה לאנטנה. לא "הוצאתי" את זה, אלה זה לא חלק מהמסך מהתחלה.
כלומר מסך זה אינו מכשיר טלוויזיה, אלה רק מסך.

שיגתי מספר פניות לרשות השידור על כך שאיני מחזיק במקלט טלויזיה.. עד רגע זה לא חזרו אלי משום מקום (אני גם לא מצליח לתפוס אותם בטלפון) ורק ממשיכים לשלוח מכתבים מאיימים על תשלום חוב האגרה.
אשתדל לעדכן על התפתחות הדברים.

אלכס
שאלה: מה בקשר ליס יס משלמים על זכיות שידור לרשות השידור ואים כן למה אנחנו נדרשים לשלם גם להם וגם לרשות השידור
מוטרד
אני בבית הורי נשוי עם אישתי קיבלתי הודעת חוב לרשות השידור ועלי לציין לאמא שלי יש פטור מתשלום אגרה עקב גילה וזה עדין הבית שלה ורק שלה וכמו שהבנתי מהחוק רק על מכשיר אחד משלמים מה הנדון לגבי המצב?
מוטרד
עזרה טכנית בבקשה.
איך אפשר לבטל את יכולת הקליטה של מכשיר וידאו?
איך אפשר לחבר מכשיר וידאו למחשב כדי לראות קלטות?
תודה
גבי
יש כאן קצת בלבול.

צודק עידן פ., אך צריך להוסיף.

אם למכשיר הטלויזיה שלך אין יכולת לקלוט (באם מדובר במוניטור, או מכשיר טלויזיה שהוצא ממנו הטיונר), אז אינך מחוייב לשלם אגרה לפי חוק, שהרי אין למכשיר את היכולת ליהנות מהשידורים ו"לקלוט באופן אלחוטי".

נשאלת השאלה, מה קורה עם אדם רוכש מסך LCD (אפי שמישהו צייך כאן מעלה), שמתפקד כמוניטור ואינו כולל טיונר (יש רבים כאלה בשוק). לפי חוק, אין שום אפשרות לחייב אותו באגרה.

אבל יש פן נוסף.
אם אותו מכשיר ללא מקלט מחובר ליס, או אפילו לכבלים, הרי שבכך החזרתם לו את יכולת הקליטה של ערוץ 1, בדיוק כפי שמחברים וידאו למוניטור והמחוקק מכיר בשני המכשירים כיוצרים מכשיר אחד עם יכולת קליטה ולכן המחזיק יחוייב באגרה.

היות לא ניתן לחסום את קליטת ערוץ 1 דרך חברות הכבלים והלווין, השאלה העולה היא, האם מבחינת החוק, "מקלט" נחשב רק מכשיר המסוגל לקלוט "באופן אלחוטי" באמצעות אנטנה (באם מדובר בטלויזיה, או וידאו המחובר למוניטור), או האם גם חיבור מוניטור לממיר של HX או הכבלים, גם אז מדובר ביכולת "קליטה אלחוטית", לפי לשון החוק המתארת "מקלט".

כאן ההמצב הופך מורכב שוב.
בחיבור למפענח יס, אכן מדובר ב"קליטה אלחוטית", המאפשרת גם להינות משידורי ערוץ 1, בדיוק כמו בחיבור מוניטור לוידאו. לא ממש משנה האמצעי שרדרכו אתה קולט את ערוץ 1, כל עוד מדובר ב"מקלט אלחוטי" (להבנתי את החוק). אך בעת חיבור מוניטור לכבלים באמצעות מפענח, הרי שהחיבור הוא פיזי ולא אלחוטי, ולכן לא יכול להיחשב החיבור הזה "מקלט אלחוטי" בשום צורה ועניין.

אם יש כאן עו"ד שבאמת מבין בתחום, אשמח אם יתייחס לעניין, בין אם לעניין חברת הכבלים ובין אם לחברת הכבלים ויס, כאשר מתחברים אלייהם דרך מכשיר מוניטור, או טלויזיה שהוצא ממנה המקלט.

בכל מקרה, אדם שמחזיק מוניטור ורואה סרטים רק דרך ה DVD, או בהורדה של סרטים על זכרון USB, לא חייב לשלם לרשות השידור שום אגרה. שלחו לכם מכתב רשום עם העתק החשבונית שבה מצויין שרכשתם מכשיר שאינו כולל מוניטור והצהירו שמכרתם/מסרתם את הטלויזיה שלכם. אם תתבעו, תוכלו להציג זאת בבית משפט והם יגולגלו מכל המדרגות.
צופה ברדיו
לצערי זה לא כל כך פשוט.
לי יש מוניטור פלזמה (לא מחובר לכבלים, לא רואה טלוויזיה). הצטיידתי באישור טכנאי שאין במסך טיונר. אבל ברשות השידור מסרבים להכיר בכך וטוענים שמוניטורים של פלזמה ו-LCD נחשבים לטלוויזיות ומחוייבים בתשלום. הם לא הצליחו להמציא עבורי פסק דין או אסמכתא כתובה אחרת לטענתם. אבל הכוח נמצא אצלם.
מישהו יודע במקרה משהו על זה?

תודה
רמי
רמי
אין שום דרך חוקית שלא לשלם את האגרה. הדרך היחידה היא אם אין לכם מכשיר טלויזיה.
מחלקת הגביה של רשות השידור מתנהגת כמו השוק האפור עם הקנסות שהיא גובה.
מאפיה ברשות החוק. בחילה!
מוריס והיונים
אני התחתנתי בשנת 2005 מאז שאני רשומה כנשואה אגרת הטלויזיה שלחה לי לשלם אגרה ואני גרה עדיין אצל אמא שלי ולאמא שלי יש פתור מאגרה איזה חוצפה כמה פעמים ניסיתי לצלצל ואין מענה לא עונים כמה שניסיתי שלחולי מכתב מעורך דין שלבם לפני עיקול.
אני לא יודעת מה לעשות עם זה אני נמצאת בטיפולי פוריות ואין לי סבלנות וכסף מיתר לדברים האלה אם פשוט גנבים ברישיון אם מישהו יכול ליעץ לי מה לעות אני מאוד ישמח שנה טובה
ליטל
רמי,
השאלה היא לא מה רשות השידור אומרים, (הם תמיד יגידו שאתה צריך לשלם), אלא מה בית המשפט יגיד אם זה יגיע למשפט.
אני, שאין לי טלויזיה בכלל, כתבתי עשרות מכתבים לרשות השידור ולעורכי הדין שהם מינו לגבות את ה"חוב" וזכיתי להתעלמות גורפת. לבסוף הגענו למשרדי קבלת קהל של רשות השידור והצגנו להם את כל המכתבים (עם אישור המסירה של הדואר הרשום שהקפדנו לבקש) והם ביטלו לנו את החוב שלא היה.
החוק אומר שלמכשירים שאתה משתמש בהם, כולל צירוף שלהם, יש יכולת לקלוט שידורי טלויזיה. אפילו כתוב באחד מפסקי הדין, שאדם שיש לו מסך מחשב ומכשיר וידאו (שביחד יכולים לקלוט שידורים), לא מספיק להראות שיש לו את שני המכשירים, אלא להוכיח שהוא אכן חיבר אותם ומשתמש בהם מחוברים.
אם אין לך יכולת קליטה, ז"א גם כשנותנים לך אנטנת טלויזיה אין לך לאן לחבר אותה כדי לצפות בשידורים, אתה יכול לקחת את זה לבית משפט ולהוריד אותם מעליך.
אלה
באותו הנושא: