תשובה אחת
אגרות ראי"ה חלק ב אגרת תשפ לבנו: "לרצון מאד יהיה לפני את תלמד מלאכת השחיטה בהוראה ובמעשה... אחרי הצפיה למרחוק שאיננו מרחיקים על דבר השקפת הצדק לגבי הע"ח כולם, הננו מכירים ברור שכל הדרגות הנדרשות לעולם החמרי והרוחני לעלות עליהן כדי להגיע למטרה העליונה, שאחת מהן היא תורת השחיטה וכל דקדוקי דיניה, הם הם התכנים המביאים את כל אור הקדש...".

והמשכה באגרת תשפ"א: "ההתחלת את לימוד השחיטה... או אולי כבר נסית במעשה לשחוט איזה עוף".

ובאגרת תשצ"ד: "והודיענו נא מבריאותך בפרטיות, ומהלכות אכילתך, ההנך אוכל בשר, בכלל או דוקא עוף בשבת, ואולי גם בחול..."

ובאגרת תתל"ט: "ומשנה שמחה היה לי במה שזכית לגמור את למוד השחיטה למעשה ולקיימה בפועל".

ובאגרת תת"ב: "על דבר אכילתך עיקר כונתי שתדקדק יפה יפה אם לא תגרום מניעת אכילת בשר חלילה שום רפיון כל דהו בהתפתחות האומץ הגופני והנפשי, ושלא ללכת שבוי אחרי הדולגים על ההרים של תנועת צער בע"ח, שרובם כמדומה יש במעמקי רוחם טינא גנוזה של שנאת הבריות...".
נתנאל
line:445