תשובה אחת
כן אם אתה מראה להם את תעודת האחריות וקבלה