9 תשובות
Shorts
SHORT PANTS
short
או Short Pants
או Shorts
התגובה הראשונה:
לא נכון. Shorts.
short pants
short pents
חח למה ילדים שלא יודעים אנגלית עונים בכלל?
וכמו שאמרו לך זה או SHORTS
או SHORT PANTS
אנונימי