3 תשובות
תגובות כימיות רושמים באופן הבא:
תוצרים מגיבים
לצורך רישום תגובה כימית יש לדעת את הסימול הכימי של המגיבים והתוצרים ואת מצבי הצבירה שלהם.
לפי חוק שימור החומר, אטומים אינם נעלמים ואינם נוצרים יש מאין בתהליך כימי.
יש לרשום מקדמים מתאימים למגיבים ולתוצרים השונים על מנת שמספר האטומים של כל יסוד במגיבים ובתוצרים יהיה שווה.
תוצרים מגיבים
אי אפשר לכתוב פה את הסימן הזה משום מה.
מגיבים ל- תוצרים