3 תשובות
הנרשם ו/או כל אחד מחברי הלהקה חייבים להיות בני 15 ומעלה.
15..
16.