2 תשובות
התשובה בגוף השאלה. מי שמרכזת את המגויסים ומשבצת אותם במקומות הרלוונטים.
זאת שמשצבת את המתגייסים ליחידות או לתפקידים על פי הנתונים של כל אחד.