5 תשובות
ctrl+c - העתק
ctrl + v - הדבק
Ctrl, c- העתק
Ctrl, v- הדבק
ctrl + c = copy
ctrl + v = paste

קונטרול והאות סי = העתק
קונטרול והאות ווי = הדבק
העתק - ctrl c
הדבק - ctrl v
העתק - ctrl c
הדבק - ctrl v
,..