8 תשובות
כי זה המש ישיר לספר בראשית
אני לא בטוח, אבל אני חושב שזה כאילו המשך לפרשה האחרונה של בראשית... שזה נראה כאילו היא מסתיימת באמצע... אבל תבדוק אתזה אני לא בטוח.
כי זה ממשיך מאותו מקום שבו הסתיים ספר בראשית.
אף עפ"י שמנאן בחייהם, חזר ומנאן במיטתן.. ראובן שמעון וכו'... להודיע חיבתן פרק א' פס' שמות. המשך של ציון שמותם ואזכורם של בני יעקב בסוף בראשית..?
כי זה המשך לספר בראשית הספר נפתח במילים "ואלה שמות" זה בגלל שבסוף ספר בראשית היה כתוב על שמות 12 השבטים וזה הסתיים באמצע אז ההמשך הוא בספר שמות
היי, בסוף בראשית היה כתוב על פטירת יעקב אבינו, ופטירת יוסף. ואז זה המשך.
בס"ד


שמות - רש''י-שמות פרק-א
שמות פרק-א
(א) ואלה שמות בני ישראל. אף על פי שמנאן בחייהן בשמותן, חזר ומנאן במיתתן (אחר מיתתן),
להודיע חבתן שנמשלו לכוכבים, שמוציא...

שמות - רמב''ן-שמות פרק-א
שמות פרק-א
(א) טעם ואלה שמות. כי הכתוב ירצה למנות ענין הגלות מעת רדתם למצרים, כי אז גלו בראש גולים, כאשר פירשתי, ולפיכך יחזור אל תחלת הענין שהוא מפסוק וכל זרעו הביא אתו מצרימה (בראשית מו ז), ושם כתוב אחריו ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה וגו', ואותו הפסוק בעצמו הוא שהחזיר בכאן, כי אף על פי שהם שני ספרים, הספור מחובר בדברים באים זה אחר זה, וכאשר הזכיר בנ...

שמות - אור החיים-שמות פרק-א
שמות פרק-א
(א) ואלה שמות בני ישראל. טעם אומרו ואלה בתוספת וא''ו ללמוד עליהם כי כולם צדיקים כאבותיהם ואלה מוסיף על הראשונים מה ראשונים להם אברהם יצחק יעקב צדיקים עליוני...

שמות - בעל הטורים-שמות פרק-א
שמות פרק-א
(א) ואלה שמות בני ישראל הבאים. ר''ת שביה שאף כשהיו בשביה שמות בני ישראל לא שינו שמותם שבשביל ד' דברים נגאלו ממצרים בשביל שלא שינו את שמותם וכו' וגם כן ואלה ו' מוסיף על ענין ראשון וימת יוסף ואלה שמות שצוה להם שלא ישנו שמותם ואמר להם אף על פי ששינו שמי צפנת פענח אתם אל תשנו שמותיכם:. ישראל הבאים. ר''ת וס''ת מילה: את יעקב איש..

שמות - ספורנו-שמות פרק-א
שמות פרק-א
(א) ואלה שמות. אלה הנזכרים בכאן היו ראוים להודע בשם כי כל אחד מהם ראוי להיות נחשב איש על שמו המורה על צורתו האישיית. ואלה כל ימי חייהם היו למאורות, ול...

מדרש רבה - חומש שמות-סדר שמות-פרשה א
לברכה וירש את הארץ, שנאמר (שם לז, א): וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. ואף יעקב אבינו יסר את בניו ורדה אותם ולמדם דרכיו, שלא היה בהם פסלת, שכן כתיב: ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה וגו', השון כלם ליעקב, שכלם צדיקים כיוצא בו היו, הוי: ואהבו שחרו מוסר. ב דבר אחר, ואלה שמות, אמר רבי אבהו, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף שבח על הראשונים. (בראשית ב, ד): אלה תולדות השמים והארץ, פסל לתהו ובהו. ואלה שמות, הוסיף שבח על שבעים נפש שנאמרו למעלה, שכלם היו צדיקים. ג ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו איש וביתו באו, שקולים הם ישראל כצבא השמים, נאמר כאן שמות, ונאמר בכוכבים שמות, שנאמר (תהלים קמז, ד): מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא. אף הקדוש ברוך הוא כשירדו ישראל למצרים מנה מספרם כמה היו, ולפי שהם משולים לכוכבים קרא שמות לכלם, הדא הוא דכתיב: ואלה שמות בני ישראל וגו'. ד הבאים מצרימה, וכי היום באים, והלא ימים רבים היו להם שבאו למצרים, אלא כל זמן שיוסף היה קים, לא היה להם משוי של מצריי...

כל טוב רפאלרפאל אלמקיאס מומחה סטיפס
כי ספר שמות הוא המשכו הישיר של ספר בראשית ספר הבריאה
הודיה יוחננוב